Eduardo Motta Cruz wrote the following thesis:


Eduardo Motta Cruz supervised the 6 following theses


Eduardo Motta Cruz was examiner for the following thesis