Quang Bui-Xuân wrote the following thesis:


Quang Bui-Xuân supervised the 8 following theses